ஆடவர் பருவம்

"ஆடவர் பருவம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆடவர் பருவம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āṭavar paruvam/

(தொகைச் சொல்) பாலன் 1-7 வயது
மீளி 8-10 வயது
மறவோன் 11-14 வயது
திறவோன் 15 வயது
காளை 16 வயது
விடலை 17 -30 வயது
முதுமகன், 30 வயதுக்கு மேல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+அ=
வ்+அ=
ர்=ர்
=
ப்+அ=
ர்+உ=ரு
வ்+அ=
ம்=ம்

ஆடவர் பருவம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.