ஆடல்கள்

"ஆடல்கள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆடல்கள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āṭalkaḷ/

(தொகைச் சொல்) அல்லியம்
கொட்டி
குடை
குடம்
பாண்டரங்கம்
மல்
துடி
கடையம்
பேடு
மரக்கால்
பாவை

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+அ=
ல்=ல்
க்+அ=
ள்=ள்

ஆடல்கள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.