அல்லங்காடி

"அல்லங்காடி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அல்லங்காடி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Allaṅkāṭi/

(பெயர்ச்சொல்) அல்(இரவு) + அங்காடி

(பெயர்ச்சொல்) night bazaar

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அல்லங்காடி + ஐஅல்லங்காடியை
அல்லங்காடி + ஆல்அல்லங்காடியால்
அல்லங்காடி + ஓடுஅல்லங்காடியோடு
அல்லங்காடி + உடன்அல்லங்காடியுடன்
அல்லங்காடி + குஅல்லங்காடிக்கு
அல்லங்காடி + இல்அல்லங்காடியில்
அல்லங்காடி + இருந்துஅல்லங்காடியிலிருந்து
அல்லங்காடி + அதுஅல்லங்காடியது
அல்லங்காடி + உடையஅல்லங்காடியுடைய
அல்லங்காடி + இடம்அல்லங்காடியிடம்
அல்லங்காடி + (இடம் + இருந்து)அல்லங்காடியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ல்=ல்
ல்+அ=
ங்=ங்
க்+ஆ=கா
ட்+இ=டி

அல்லங்காடி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.