ஒ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஒள்

பிரகாசமான

ஒத்துக்கொள்

சம்மதித்தல்
பிழையை ஒப்புக்கொள்ளுதல். தன் குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டான்.
கணக்கிலேற்றுக்கொள்ளுதல்
இணங்குதல். அவர்கள் இருவரும் ஒத்துக்கொண்டு சாட்சி சொன்னார்கள். ஏற்றதாதல். தண்ணீர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை.

ஒருகாலே

ஒரேமுறையில். ஒருகாலே யெல்லாம் வாங்குக.

ஒருங்கு

முழுதும். தூணிப்பதககென் றொருங்கொப்பக் கொண்டானாம் (நாலடி, 387). ஏககாலத்தில். முழுமை. (திவா.)
அடக்கம். (பிங்.)

ஒத்தமனம்

தம்பதிகள் இருவரும் ஏகசிந்தையுள்ளவர்கள்

பத்தா முயிரெழுத்து

ஒடு

மூன்றாம் வேற்றுமையுறுபு. (தொல். சொல். 74.)
எண்ணுப்பொருளில் வரும் இடைச்சொல். (நன். 428.)

ஒடுங்க

உவமவுருபு. (தொல். பொ. 290.)

ஒப்ப

உவமவாய்பாடுகளுள் ஒன்று. (தொல். பொ. 291.)

ஒன்

ஒருசாரியை. (தொல். எழுத். 180.)

ஒன்ற

ஓர் உவமைச்சொல். (தொல். பொ. 286.)

ஒன்றோ

எண்ணிடைச்சொல். பொய்படு மொன்றோ புனைபூணும் (குறள், 836)
விகற்பப் பொருள்தரும் இடைச்சொல். ஏவலா னரச னொன்றோ விருபிறப்பாளன். (சீவக. 1682)

ஒப்புரவா

சமாதானமாதல். (Chr.)

ஒண்டிப்புலி

சைக்கோளப் பிச்சைக்காரன்
நோக்கனென்னுஞ் சாதியான்

ஒன்று

1

ஒப்பனை

அலங்காரம்
அணி இயல்

ஒன்றுபடு

ஒன்றுபடுதல்

ஒரு முகமாய்ப் பேசுதல்

அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒத்தக் கருத்தைக்
கூறுதல்

ஒரு கை பார்த்தல்

மோதிப்பார்த்தல்
எதிர்கொள்ளுதல்

ஒற்றைக் காலில் நிற்றல்

விடாப்பிடியாக நிற்றல்/பிடிவாதமாக இருத்தல்