அ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
அதழ்

பூவிதழ்

அதளை

வயல்வெளியிற்கட்டுங்காவற்குடிசை
அதளைவற்றல்
நிலப்பீர்க்கு
புளியதளை

அதள்

தோல்

அதறு

அதற
பதற

அதனம்

(vul. prop.) அதனு
மீதி
அதனப்பற்று
அதனப்பிரசங்கி
அதனப்பிரதி

அதனு

மிகுதி
மீதி

அவுல்தார்

சிறு படைத்தலைவன்

அத்தம்

ஓண‌ம் ப‌ண்டிகையின் முதல் நாள்

அணிலம்

ஓண‌ம் ப‌ண்டிகையின் ஐந்தாம் நாள்

அண்ணு

அன்று
சேர்

அரக்கம்

இரத்தம்

அடிக்கொருக்க

அடிக்கொருக்கால் (Colloq.)

அடிதொறும்

அடிதோறும்

அடிதோறும்

அடிக்கடி

அடியேபிடித்து

ஆதியிலிருந்து. (Colloq.)

அடுக்கடுக்காய்

அண்டமவை யடுக்கடுக்காயந்தரத்தி னிறுத்தும் (தாயு.மண்டல.1)

அடுத்தணித்தாக

சமீபமாக. (ஈடு
9
8
7.)

அடைவே

கிரமமாக
நெடுக. கரையடைவே போன வாய்க்காலுக்கும் (S.I.I.iii, 103).

அதாவெட்டில்

தற்செயலாய். (Loc.)

அந்தண்டை

அப்பக்கம். (Colloq.)