வேசி

"வேசி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

வேசி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vēci/

(பெயர்ச்சொல்) விபச்சாரி

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

வேசி + ஐவேசியை
வேசி + ஆல்வேசியால்
வேசி + ஓடுவேசியோடு
வேசி + உடன்வேசியுடன்
வேசி + குவேசிக்கு
வேசி + இல்வேசியில்
வேசி + இருந்துவேசியிலிருந்து
வேசி + அதுவேசியது
வேசி + உடையவேசியுடைய
வேசி + இடம்வேசியிடம்
வேசி + (இடம் + இருந்து)வேசியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+ஏ=வே
ச்+இ=சி

வேசி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.