விரலணி

"விரலணி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

விரலணி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Viralaṇi/

(பெயர்ச்சொல்) விரலில் அணியும் மோதிரம் முதலிய அணி

(பெயர்ச்சொல்) Finger ornament

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

விரலணி + ஐவிரலணியை
விரலணி + ஆல்விரலணியால்
விரலணி + ஓடுவிரலணியோடு
விரலணி + உடன்விரலணியுடன்
விரலணி + குவிரலணிக்கு
விரலணி + இல்விரலணியில்
விரலணி + இருந்துவிரலணியிலிருந்து
விரலணி + அதுவிரலணியது
விரலணி + உடையவிரலணியுடைய
விரலணி + இடம்விரலணியிடம்
விரலணி + (இடம் + இருந்து)விரலணியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+இ=வி
ர்+அ=
ல்+அ=
ண்+இ=ணி

விரலணி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.