விபச்சாரி

"விபச்சாரி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

விபச்சாரி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vipaccāri/

(பெயர்ச்சொல்) விலைமாது
உடலை பாலியல் தொழிலுக்காக விற்பனை செய்யும் பெண்

(பெயர்ச்சொல்) prostitute
whore

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

விபச்சாரி + ஐவிபச்சாரியை
விபச்சாரி + ஆல்விபச்சாரியால்
விபச்சாரி + ஓடுவிபச்சாரியோடு
விபச்சாரி + உடன்விபச்சாரியுடன்
விபச்சாரி + குவிபச்சாரிக்கு
விபச்சாரி + இல்விபச்சாரியில்
விபச்சாரி + இருந்துவிபச்சாரியிலிருந்து
விபச்சாரி + அதுவிபச்சாரியது
விபச்சாரி + உடையவிபச்சாரியுடைய
விபச்சாரி + இடம்விபச்சாரியிடம்
விபச்சாரி + (இடம் + இருந்து)விபச்சாரியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+இ=வி
ப்+அ=
ச்=ச்
ச்+ஆ=சா
ர்+இ=ரி

விபச்சாரி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.