விபச்சாரம்

"விபச்சாரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

விபச்சாரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vipaccāram/

(பெயர்ச்சொல்) பணம் பெறுவதற்காக செய்யும் பாலியல் தொழில்.

(பெயர்ச்சொல்) prostitution
harlotry

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

விபச்சாரம் + ஐவிபச்சாரத்தை
விபச்சாரம் + ஆல்விபச்சாரத்தால்
விபச்சாரம் + ஓடுவிபச்சாரத்தோடு
விபச்சாரம் + உடன்விபச்சாரத்துடன்
விபச்சாரம் + குவிபச்சாரத்துக்கு
விபச்சாரம் + இல்விபச்சாரத்தில்
விபச்சாரம் + இருந்துவிபச்சாரத்திலிருந்து
விபச்சாரம் + அதுவிபச்சாரத்தது
விபச்சாரம் + உடையவிபச்சாரத்துடைய
விபச்சாரம் + இடம்விபச்சாரத்திடம்
விபச்சாரம் + (இடம் + இருந்து)விபச்சாரத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+இ=வி
ப்+அ=
ச்=ச்
ச்+ஆ=சா
ர்+அ=
ம்=ம்

விபச்சாரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.