விதப்பு

"விதப்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

விதப்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vitappu/

(பெயர்ச்சொல்) மிகுதி
விரைவு
விவரம்
நடுக்கம்
அதிசயம்
ஆசை
சிறப்பித்து எடுத்துச்சொல்லுகை
மதிலுறுப்பு

(பெயர்ச்சொல்) abundance
haste
detail
trembling, agitation
wonder
desire
specific mention
component part of a fortification

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

விதப்பு + ஐவிதப்பை
விதப்பு + ஆல்விதப்பால்
விதப்பு + ஓடுவிதப்போடு
விதப்பு + உடன்விதப்புடன்
விதப்பு + குவிதப்புக்கு
விதப்பு + இல்விதப்பில்
விதப்பு + இருந்துவிதப்பிலிருந்து
விதப்பு + அதுவிதப்பது
விதப்பு + உடையவிதப்புடைய
விதப்பு + இடம்விதப்பிடம்
விதப்பு + (இடம் + இருந்து)விதப்பிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+இ=வி
த்+அ=
ப்=ப்
ப்+உ=பு

விதப்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.