வாழாவெட்டி

"வாழாவெட்டி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

வாழாவெட்டி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vāḻāveṭṭi/

(பெயர்ச்சொல்) கணவனோடு சேர்ந்து வாழப்பெறாதவள்.

(பெயர்ச்சொல்) married woman not living with her husband; grass-widow

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

வாழாவெட்டி + ஐவாழாவெட்டியை
வாழாவெட்டி + ஆல்வாழாவெட்டியால்
வாழாவெட்டி + ஓடுவாழாவெட்டியோடு
வாழாவெட்டி + உடன்வாழாவெட்டியுடன்
வாழாவெட்டி + குவாழாவெட்டிக்கு
வாழாவெட்டி + இல்வாழாவெட்டியில்
வாழாவெட்டி + இருந்துவாழாவெட்டியிலிருந்து
வாழாவெட்டி + அதுவாழாவெட்டியது
வாழாவெட்டி + உடையவாழாவெட்டியுடைய
வாழாவெட்டி + இடம்வாழாவெட்டியிடம்
வாழாவெட்டி + (இடம் + இருந்து)வாழாவெட்டியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+ஆ=வா
ழ்+ஆ=ழா
வ்+எ=வெ
ட்=ட்
ட்+இ=டி

வாழாவெட்டி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.