வானரம்

"வானரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

வானரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vāṉaram/

(பெயர்ச்சொல்) வாலுடைய மற்றும் வாலில்லா குரங்கு இனம்.

(பெயர்ச்சொல்) ape
monkey

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

வானரம் + ஐவானரத்தை
வானரம் + ஆல்வானரத்தால்
வானரம் + ஓடுவானரத்தோடு
வானரம் + உடன்வானரத்துடன்
வானரம் + குவானரத்துக்கு
வானரம் + இல்வானரத்தில்
வானரம் + இருந்துவானரத்திலிருந்து
வானரம் + அதுவானரத்தது
வானரம் + உடையவானரத்துடைய
வானரம் + இடம்வானரத்திடம்
வானரம் + (இடம் + இருந்து)வானரத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+ஆ=வா
ன்+அ=
ர்+அ=
ம்=ம்

வானரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.