வாசிப்பு

"வாசிப்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

வாசிப்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Vācippu/

(பெயர்ச்சொல்) பொருள் குறிப்பறிதல்
உய்த்தரித்தல்

(பெயர்ச்சொல்) reading

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

வாசிப்பு + ஐவாசிப்பை
வாசிப்பு + ஆல்வாசிப்பால்
வாசிப்பு + ஓடுவாசிப்போடு
வாசிப்பு + உடன்வாசிப்புடன்
வாசிப்பு + குவாசிப்புக்கு
வாசிப்பு + இல்வாசிப்பில்
வாசிப்பு + இருந்துவாசிப்பிலிருந்து
வாசிப்பு + அதுவாசிப்பது
வாசிப்பு + உடையவாசிப்புடைய
வாசிப்பு + இடம்வாசிப்பிடம்
வாசிப்பு + (இடம் + இருந்து)வாசிப்பிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+ஆ=வா
ச்+இ=சி
ப்=ப்
ப்+உ=பு

வாசிப்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.