வல்லுறவு

"வல்லுறவு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

வல்லுறவு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Valluṟavu/

(பெயர்ச்சொல்) ஒருவர் இன்னொருவரை அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக கட்டாயப்படுத்தி பாலுறவிற்கு உட்படுத்தும் செயலாகும்.

வல்லுறவு

மொழிபெயர்ப்பு Rape

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

வல்லுறவு + ஐவல்லுறவை
வல்லுறவு + ஆல்வல்லுறவால்
வல்லுறவு + ஓடுவல்லுறவோடு
வல்லுறவு + உடன்வல்லுறவுடன்
வல்லுறவு + குவல்லுறவுக்கு
வல்லுறவு + இல்வல்லுறவில்
வல்லுறவு + இருந்துவல்லுறவிலிருந்து
வல்லுறவு + அதுவல்லுறவது
வல்லுறவு + உடையவல்லுறவுடைய
வல்லுறவு + இடம்வல்லுறவிடம்
வல்லுறவு + (இடம் + இருந்து)வல்லுறவிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

வ்+அ=
ல்=ல்
ல்+உ=லு
ற்+அ=
வ்+உ=வு

வல்லுறவு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.