யோனிப் பொருத்தம்

"யோனிப் பொருத்தம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யோனிப் பொருத்தம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yōṉip poruttam/

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு மிருகம் உண்டு. பெண்
ஆண் நட்சத்திரங்கள்
பெண்ணுக்குப் பெண் யோனியாகவும்
ஆணுக்கு ஆண் யோனியாகவும் பகையில்லாமலிருந்தால் உத்தமம்

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+ஓ=யோ
ன்+இ=னி
ப்=ப்
=
ப்+ஒ=பொ
ர்+உ=ரு
த்=த்
த்+அ=
ம்=ம்

யோனிப் பொருத்தம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.