யோனிக் கசிவு

"யோனிக் கசிவு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யோனிக் கசிவு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yōṉik kacivu/

வெள்ளைபடுதல்

Vaginal Discharge

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+ஓ=யோ
ன்+இ=னி
க்=க்
=
க்+அ=
ச்+இ=சி
வ்+உ=வு

யோனிக் கசிவு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.