யூகி

"யூகி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யூகி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yūki/

(பெயர்ச்சொல்) புத்திசாலி

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

யூகி + ஐயூகியை
யூகி + ஆல்யூகியால்
யூகி + ஓடுயூகியோடு
யூகி + உடன்யூகியுடன்
யூகி + குயூகிக்கு
யூகி + இல்யூகியில்
யூகி + இருந்துயூகியிலிருந்து
யூகி + அதுயூகியது
யூகி + உடையயூகியுடைய
யூகி + இடம்யூகியிடம்
யூகி + (இடம் + இருந்து)யூகியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+ஊ=யூ
க்+இ=கி

யூகி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.