யுவன்

"யுவன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யுவன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yuvaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) இளைஞன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

யுவன் + ஐயுவனை
யுவன் + ஆல்யுவனால்
யுவன் + ஓடுயுவனோடு
யுவன் + உடன்யுவனுடன்
யுவன் + குயுவனுக்கு
யுவன் + இல்யுவனில்
யுவன் + இருந்துயுவனிலிருந்து
யுவன் + அதுயுவனது
யுவன் + உடையயுவனுடைய
யுவன் + இடம்யுவனிடம்
யுவன் + (இடம் + இருந்து)யுவனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+உ=யு
வ்+அ=
ன்=ன்

யுவன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.