யுகம்

"யுகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யுகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yukam/

(பெயர்ச்சொல்) An epoch

யுகம்

(தொகைச் சொல்) கிரேதாயுகம் - 17,28,000 ஆண்டு
திரேதாயுகம் - 12,96,000 ஆண்டு
துவாபரயுகம் - 8,64,000 ஆண்டு
கலியுகம் - 4,32,000 ஆண்டு

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+உ=யு
க்+அ=
ம்=ம்

யுகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.