யா

"யா" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யா

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: //

மரம்

தமிழ் களஞ்சியம்

 • மகாகவி பாரதியார்
 • பொய்கையார்
 • தண்டியாசிரியர்
 • ஔவையார்
 • திருக்குறள் » அறத்துப்பால் » இல்லறவியல் » பிறனில் விழையாமை
 • திருக்குறள் » அறத்துப்பால் » துறவறவியல் » இன்னாசெய்யாமை
 • திருக்குறள் » அறத்துப்பால் » துறவறவியல் » நிலையாமை
 • திருக்குறள் » பொருட்பால் » அரசியல் » பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
 • திருக்குறள் » பொருட்பால் » அரசியல் » தெரிந்துவினையாடல்
 • திருக்குறள் » பொருட்பால் » அரசியல் » வெருவந்தசெய்யாமை
 • திருக்குறள் » பொருட்பால் » அரசியல் » இடுக்கணழியாமை
 • திருக்குறள் » பொருட்பால் » அங்கவியல் » பெரியாரைப் பிழையாமை
 • பாரதியார் பாடல்கள்
 • பாரதியார் பாடல்கள் » தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை
 • யா என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.