யாவதும்

"யாவதும்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யாவதும்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yāvatum/

சிறிதும். யாவது மனங்கவல் பின்றி (பொருந. 94)
யாவும். யானைவெண் மருப்பினாலியற்றி யாவதும் (சீவக. 1201)

Even a little

மெய் உயிர் இயைவு

ய்+ஆ=யா
வ்+அ=
த்+உ=து
ம்=ம்

யாவதும் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.