யாக்கை

"யாக்கை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யாக்கை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yākkai/

(பெயர்ச்சொல்) தேகம்
மேனி

(பெயர்ச்சொல்) body

தமிழ் களஞ்சியம்

 • நாலடியார் » அறத்துப்பால் » யாக்கை நிலையாமை
 • குண்டலகேசி » யாக்கை நிலையாமை
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  யாக்கை + ஐயாக்கையை
  யாக்கை + ஆல்யாக்கையால்
  யாக்கை + ஓடுயாக்கையோடு
  யாக்கை + உடன்யாக்கையுடன்
  யாக்கை + குயாக்கைக்கு
  யாக்கை + இல்யாக்கையில்
  யாக்கை + இருந்துயாக்கையிலிருந்து
  யாக்கை + அதுயாக்கையது
  யாக்கை + உடையயாக்கையுடைய
  யாக்கை + இடம்யாக்கையிடம்
  யாக்கை + (இடம் + இருந்து)யாக்கையிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  ய்+ஆ=யா
  க்=க்
  க்+ஐ=கை

  யாக்கை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.