மெரசல்

"மெரசல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மெரசல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Meracal/

(பெயர்ச்சொல்) பயம்

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மெரசல் + ஐமெரசலை
மெரசல் + ஆல்மெரசலால்
மெரசல் + ஓடுமெரசலோடு
மெரசல் + உடன்மெரசலுடன்
மெரசல் + குமெரசலுக்கு
மெரசல் + இல்மெரசலில்
மெரசல் + இருந்துமெரசலிலிருந்து
மெரசல் + அதுமெரசலது
மெரசல் + உடையமெரசலுடைய
மெரசல் + இடம்மெரசலிடம்
மெரசல் + (இடம் + இருந்து)மெரசலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+எ=மெ
ர்+அ=
ச்+அ=
ல்=ல்

மெரசல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.