மூவேந்தர்

"மூவேந்தர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மூவேந்தர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Mūvēntar/

(பெயர்ச்சொல்) சேரன், சோழன், பாண்டியன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மூவேந்தர் + ஐமூவேந்தரை
மூவேந்தர் + ஆல்மூவேந்தரால்
மூவேந்தர் + ஓடுமூவேந்தரோடு
மூவேந்தர் + உடன்மூவேந்தருடன்
மூவேந்தர் + குமூவேந்தருக்கு
மூவேந்தர் + இல்மூவேந்தரில்
மூவேந்தர் + இருந்துமூவேந்தரிலிருந்து
மூவேந்தர் + அதுமூவேந்தரது
மூவேந்தர் + உடையமூவேந்தருடைய
மூவேந்தர் + இடம்மூவேந்தரிடம்
மூவேந்தர் + (இடம் + இருந்து)மூவேந்தரிடமிருந்து

படங்கள்

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+ஊ=மூ
வ்+ஏ=வே
ந்=ந்
த்+அ=
ர்=ர்

மூவேந்தர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.