மூன்றாவது

"மூன்றாவது" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மூன்றாவது

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Mūṉṟāvatu/

இரண்டாவதற்கு அடுத்துள்ளது
[வெற்றிலைபாக்குடன் சேர்த்துண்ணும் மூன்றாம் பொருள்] சுண்ணாம்பு
இரண்டாவதுக்கு அடுத்ததாக

That which is third
Quicklime, as the third article used in chewing betel, the other two being betel and areca-nut
Thirdly

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+ஊ=மூ
ன்=ன்
ற்+ஆ=றா
வ்+அ=
த்+உ=து

மூன்றாவது என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.