முழம்

"முழம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

முழம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Muḻam/

(பெயர்ச்சொல்) இரு சாண் கொண்டதான முழங்கை நீள அளவு

(பெயர்ச்சொல்) Cubit

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

முழம் + ஐமுழத்தை
முழம் + ஆல்முழத்தால்
முழம் + ஓடுமுழத்தோடு
முழம் + உடன்முழத்துடன்
முழம் + குமுழத்துக்கு
முழம் + இல்முழத்தில்
முழம் + இருந்துமுழத்திலிருந்து
முழம் + அதுமுழத்தது
முழம் + உடையமுழத்துடைய
முழம் + இடம்முழத்திடம்
முழம் + (இடம் + இருந்து)முழத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+உ=மு
ழ்+அ=
ம்=ம்

முழம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.