முன்பு

"முன்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

முன்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Muṉpu/

(பெயர்ச்சொல்) முற்காலம்
முன்னிடம். தோட்டியான் முன்பு துரந்து சமந்தாங்கவும் (புறநா. 14).
பழமை
மொய்ம்பு
மெய்வலி. முன்பாலுடல் சினஞ்செருக்கி (குறிஞ்சிப். 159).
பெருமை. (திவா.)
முன்னாக. தலையில் வணங்கவுமாங் கொலோ தையலார் முன்பே (திவ். திருவாய். 5, 3, 7).
முன்காலத்தல். முன்புநின்றம்பி வந்து சரண்புக (கம்பரா. வாலிவதை. 117).

(பெயர்ச்சொல்) Before
in former time

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

முன்பு + ஐமுன்பை
முன்பு + ஆல்முன்பால்
முன்பு + ஓடுமுன்போடு
முன்பு + உடன்முன்புடன்
முன்பு + குமுன்புக்கு
முன்பு + இல்முன்பில்
முன்பு + இருந்துமுன்பிலிருந்து
முன்பு + அதுமுன்பது
முன்பு + உடையமுன்புடைய
முன்பு + இடம்முன்பிடம்
முன்பு + (இடம் + இருந்து)முன்பிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+உ=மு
ன்=ன்
ப்+உ=பு

முன்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.