முன்னோர்

"முன்னோர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

முன்னோர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Muṉṉōr/

(பெயர்ச்சொல்) முன்பு இருந்தவர்கள்/வந்தவர்கள்; முன்னையவர்; முன்னையோர்; மூதாதையர்
பண்டையோர்; புராதனர்; பூர்விகர்
மந்திரிகளின் தலைவர்; முதல்வர்கள்

(பெயர்ச்சொல்) predecessors; ancestors
ancients
chief ministers

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

முன்னோர் + ஐமுன்னோரை
முன்னோர் + ஆல்முன்னோரால்
முன்னோர் + ஓடுமுன்னோரோடு
முன்னோர் + உடன்முன்னோருடன்
முன்னோர் + குமுன்னோருக்கு
முன்னோர் + இல்முன்னோரில்
முன்னோர் + இருந்துமுன்னோரிலிருந்து
முன்னோர் + அதுமுன்னோரது
முன்னோர் + உடையமுன்னோருடைய
முன்னோர் + இடம்முன்னோரிடம்
முன்னோர் + (இடம் + இருந்து)முன்னோரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+உ=மு
ன்=ன்
ன்+ஓ=னோ
ர்=ர்

முன்னோர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.