முன்னடி

"முன்னடி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

முன்னடி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Muṉṉaṭi/

வீட்டின் முகப்பிடம் (W.)
சமீபம். அது முன்னடியிலே யிருக்கிறது.
விளிம்பு. கிணற்று முன்னடி.
பாட்டின் முதலடி.
முன்னடியான்
முன்பு. (யாழ். அக.)

Portion of a house near its entrance
Proximity
Brink, edge
First line of a poem

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+உ=மு
ன்=ன்
ன்+அ=
ட்+இ=டி

முன்னடி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.