முன்கோபி

"முன்கோபி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

முன்கோபி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Muṉkōpi/

(பெயர்ச்சொல்) விரைவில் கோபம் அடைபவன்; முன்கோபம் கொள்பவன்

(பெயர்ச்சொல்) a person with irascible temperament; short-tempered person

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

முன்கோபி + ஐமுன்கோபியை
முன்கோபி + ஆல்முன்கோபியால்
முன்கோபி + ஓடுமுன்கோபியோடு
முன்கோபி + உடன்முன்கோபியுடன்
முன்கோபி + குமுன்கோபிக்கு
முன்கோபி + இல்முன்கோபியில்
முன்கோபி + இருந்துமுன்கோபியிலிருந்து
முன்கோபி + அதுமுன்கோபியது
முன்கோபி + உடையமுன்கோபியுடைய
முன்கோபி + இடம்முன்கோபியிடம்
முன்கோபி + (இடம் + இருந்து)முன்கோபியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+உ=மு
ன்=ன்
க்+ஓ=கோ
ப்+இ=பி

முன்கோபி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.