மிதவை

"மிதவை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மிதவை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Mitavai/

(பெயர்ச்சொல்) தெப்பம், மிதப்பு - வெண்கிடை மிதவையர் (பரிபா. 6,35).
சோறு. - (சூடாமணி நிகண்டு)
கூழ் - ஆய்மக ளட்ட வம்புளி மிதவை (புறநா.215).
கும்மாயம் - உழுந்துதலைப்பெய்த கொழுங்களி மிதவை (அகநா. 86, 1).

(பெயர்ச்சொல்) boat, ship, raft, as floating
boiled rice
porridge, gruel
a preparation of dhal/lentil

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மிதவை + ஐமிதவையை
மிதவை + ஆல்மிதவையால்
மிதவை + ஓடுமிதவையோடு
மிதவை + உடன்மிதவையுடன்
மிதவை + குமிதவைக்கு
மிதவை + இல்மிதவையில்
மிதவை + இருந்துமிதவையிலிருந்து
மிதவை + அதுமிதவையது
மிதவை + உடையமிதவையுடைய
மிதவை + இடம்மிதவையிடம்
மிதவை + (இடம் + இருந்து)மிதவையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+இ=மி
த்+அ=
வ்+ஐ=வை

மிதவை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.