மாறி

"மாறி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மாறி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Māṟi/

(பெயர்ச்சொல்) பண்டமாற்றுவோன்
இரண்டகஞ்செய்வோன்
பொன் மாற்று
மாறக்கூடிய பெறுமதி

(பெயர்ச்சொல்) Variable

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மாறி + ஐமாறியை
மாறி + ஆல்மாறியால்
மாறி + ஓடுமாறியோடு
மாறி + உடன்மாறியுடன்
மாறி + குமாறிக்கு
மாறி + இல்மாறியில்
மாறி + இருந்துமாறியிலிருந்து
மாறி + அதுமாறியது
மாறி + உடையமாறியுடைய
மாறி + இடம்மாறியிடம்
மாறி + (இடம் + இருந்து)மாறியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+ஆ=மா
ற்+இ=றி

மாறி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.