மாங்கலியம்

"மாங்கலியம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மாங்கலியம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Māṅkaliyam/

(பெயர்ச்சொல்) திருமணத்தின் போது ஆண் பெண்ணுக்கு கட்டும் ஒருவகை கழுத்து சங்கிலி
தாலி

(பெயர்ச்சொல்) marriage badge

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மாங்கலியம் + ஐமாங்கலியத்தை
மாங்கலியம் + ஆல்மாங்கலியத்தால்
மாங்கலியம் + ஓடுமாங்கலியத்தோடு
மாங்கலியம் + உடன்மாங்கலியத்துடன்
மாங்கலியம் + குமாங்கலியத்துக்கு
மாங்கலியம் + இல்மாங்கலியத்தில்
மாங்கலியம் + இருந்துமாங்கலியத்திலிருந்து
மாங்கலியம் + அதுமாங்கலியத்தது
மாங்கலியம் + உடையமாங்கலியத்துடைய
மாங்கலியம் + இடம்மாங்கலியத்திடம்
மாங்கலியம் + (இடம் + இருந்து)மாங்கலியத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+ஆ=மா
ங்=ங்
க்+அ=
ல்+இ=லி
ய்+அ=
ம்=ம்

மாங்கலியம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.