மற்று

"மற்று" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மற்று

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Maṟṟu/

ஓர் அசைநிலை. (தொல். சொல். 264).
வினைமாற்றுக் குறிப்பு. (நன். 433.)
பிறிதுப்பொருட் குறிப்பு. (நன். 433.)
மறுபடியும். (W.)
பின்
மற்றப்படி

An expletive
A disjunctive
A term meaning other, another
Again
Subsequently, afterwards

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+அ=
ற்=ற்
ற்+உ=று

மற்று என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.