மருள

"மருள" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மருள

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Maruḷa/

ஓர் உவமவுருவு. (தொல். பொ. 286.)

A particle of comparison

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+அ=
ர்+உ=ரு
ள்+அ=

மருள என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.