மரியான்

"மரியான்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மரியான்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Mariyāṉ/

(பெயர்ச்சொல்) அழிவில்லாதவன்
தலைவன்
இறைவன்

தொடர்புள்ளவை

  வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  மரியான் + ஐமரியானை
  மரியான் + ஆல்மரியானால்
  மரியான் + ஓடுமரியானோடு
  மரியான் + உடன்மரியானுடன்
  மரியான் + குமரியானுக்கு
  மரியான் + இல்மரியானில்
  மரியான் + இருந்துமரியானிலிருந்து
  மரியான் + அதுமரியானது
  மரியான் + உடையமரியானுடைய
  மரியான் + இடம்மரியானிடம்
  மரியான் + (இடம் + இருந்து)மரியானிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  ம்+அ=
  ர்+இ=ரி
  ய்+ஆ=யா
  ன்=ன்

  மரியான் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.