மரிப்பு

"மரிப்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மரிப்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Marippu/

(பெயர்ச்சொல்) சாவு

(பெயர்ச்சொல்) Death

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மரிப்பு + ஐமரிப்பை
மரிப்பு + ஆல்மரிப்பால்
மரிப்பு + ஓடுமரிப்போடு
மரிப்பு + உடன்மரிப்புடன்
மரிப்பு + குமரிப்புக்கு
மரிப்பு + இல்மரிப்பில்
மரிப்பு + இருந்துமரிப்பிலிருந்து
மரிப்பு + அதுமரிப்பது
மரிப்பு + உடையமரிப்புடைய
மரிப்பு + இடம்மரிப்பிடம்
மரிப்பு + (இடம் + இருந்து)மரிப்பிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+அ=
ர்+இ=ரி
ப்=ப்
ப்+உ=பு

மரிப்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.