மரபியல்

"மரபியல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மரபியல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Marapiyal/

(பெயர்ச்சொல்) மரபியல் அல்லது பிறப்புரிமையியல் என்பது மரபணுக்கள்
பாரம்பரியம் மற்றும் உயிரினங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் குறித்த அறிவியல் துறையாகும்

(பெயர்ச்சொல்) Genetics

தமிழ் களஞ்சியம்

 • தொல்காப்பியம் » பொருளதிகாரம் » மரபியல்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  மரபியல் + ஐமரபியலை
  மரபியல் + ஆல்மரபியலால்
  மரபியல் + ஓடுமரபியலோடு
  மரபியல் + உடன்மரபியலுடன்
  மரபியல் + குமரபியலுக்கு
  மரபியல் + இல்மரபியலில்
  மரபியல் + இருந்துமரபியலிலிருந்து
  மரபியல் + அதுமரபியலது
  மரபியல் + உடையமரபியலுடைய
  மரபியல் + இடம்மரபியலிடம்
  மரபியல் + (இடம் + இருந்து)மரபியலிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  ம்+அ=
  ர்+அ=
  ப்+இ=பி
  ய்+அ=
  ல்=ல்

  மரபியல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.