மகுடி

"மகுடி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மகுடி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Makuṭi/

(பெயர்ச்சொல்) பாம்பாட்டிகள் பயன்படுத்தும் ஒரு மரபுவழி இசைக்கருவி இதுவாகும். இது துளைக்கருவிகள் அல்லது காற்றுக்கருவிகள் வகையைச் சேர்ந்தது.

(பெயர்ச்சொல்) The pungi
also called the been
or bin is a wind instrument played by snake charmers in India and Pakistan.

மகுடி

மொழிபெயர்ப்பு Pungi

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

மகுடி + ஐமகுடியை
மகுடி + ஆல்மகுடியால்
மகுடி + ஓடுமகுடியோடு
மகுடி + உடன்மகுடியுடன்
மகுடி + குமகுடிக்கு
மகுடி + இல்மகுடியில்
மகுடி + இருந்துமகுடியிலிருந்து
மகுடி + அதுமகுடியது
மகுடி + உடையமகுடியுடைய
மகுடி + இடம்மகுடியிடம்
மகுடி + (இடம் + இருந்து)மகுடியிடமிருந்து

படங்கள்

மகுடி வாசிப்பவர்
மகுடி வாசிப்பவர்
மகுடி வாசிப்பதை சித்தரிக்கும் சிற்பம்
மகுடி வாசிப்பதை சித்தரிக்கும் சிற்பம்

மெய் உயிர் இயைவு

ம்+அ=
க்+உ=கு
ட்+இ=டி

மகுடி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.