பெருடும்பு

"பெருடும்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

பெருடும்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Peruṭumpu/

(பெயர்ச்சொல்) நில முதலை என அழைக்கப்படும் பெருடும்பு உலகிலேயே அதிக எடை கொண்ட பல்லி ஆகும். இது இந்தோனேசியத் தீவுகளான கொமோடோ
புளோரெசு
ரின்கா
கிலி
மோண்டாங்
படார் ஆகியவற்றில் காணப்படும். பெருடும்புகள் பல்லி இனத்திலேயே மிகப்பெரியவை; இவை உடும்பு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை.

பெருடும்பு

மொழிபெயர்ப்பு Komodo dragon

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

பெருடும்பு + ஐபெருடும்பை
பெருடும்பு + ஆல்பெருடும்பால்
பெருடும்பு + ஓடுபெருடும்போடு
பெருடும்பு + உடன்பெருடும்புடன்
பெருடும்பு + குபெருடும்புக்கு
பெருடும்பு + இல்பெருடும்பில்
பெருடும்பு + இருந்துபெருடும்பிலிருந்து
பெருடும்பு + அதுபெருடும்பது
பெருடும்பு + உடையபெருடும்புடைய
பெருடும்பு + இடம்பெருடும்பிடம்
பெருடும்பு + (இடம் + இருந்து)பெருடும்பிடமிருந்து

படங்கள்

பெருடும்பு
பெருடும்பு

மெய் உயிர் இயைவு

ப்+எ=பெ
ர்+உ=ரு
ட்+உ=டு
ம்=ம்
ப்+உ=பு

பெருடும்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.