பரிசல்

"பரிசல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

பரிசல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Parical/

(பெயர்ச்சொல்) வட்ட வடிவில் உள்ள படகு. நீளமான கழியைக் (கொம்பைக்) கொண்டு நீரின் அடியே உள்ள நிலத்தை உந்தி நகர்த்தும் படகு; பெரும்பாலும் ஆற்றைக் கடக்கப் பயன்படுவது

பரிசல்

மொழிபெயர்ப்பு Coracle

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

பரிசல் + ஐபரிசலை
பரிசல் + ஆல்பரிசலால்
பரிசல் + ஓடுபரிசலோடு
பரிசல் + உடன்பரிசலுடன்
பரிசல் + குபரிசலுக்கு
பரிசல் + இல்பரிசலில்
பரிசல் + இருந்துபரிசலிலிருந்து
பரிசல் + அதுபரிசலது
பரிசல் + உடையபரிசலுடைய
பரிசல் + இடம்பரிசலிடம்
பரிசல் + (இடம் + இருந்து)பரிசலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ப்+அ=
ர்+இ=ரி
ச்+அ=
ல்=ல்

பரிசல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.