பச்சோந்தி

"பச்சோந்தி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

பச்சோந்தி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Paccōnti/

(பெயர்ச்சொல்) Chameleon

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

பச்சோந்தி + ஐபச்சோந்தியை
பச்சோந்தி + ஆல்பச்சோந்தியால்
பச்சோந்தி + ஓடுபச்சோந்தியோடு
பச்சோந்தி + உடன்பச்சோந்தியுடன்
பச்சோந்தி + குபச்சோந்திக்கு
பச்சோந்தி + இல்பச்சோந்தியில்
பச்சோந்தி + இருந்துபச்சோந்தியிலிருந்து
பச்சோந்தி + அதுபச்சோந்தியது
பச்சோந்தி + உடையபச்சோந்தியுடைய
பச்சோந்தி + இடம்பச்சோந்தியிடம்
பச்சோந்தி + (இடம் + இருந்து)பச்சோந்தியிடமிருந்து

படங்கள்

பச்சோந்தி
பச்சோந்தி

மெய் உயிர் இயைவு

ப்+அ=
ச்=ச்
ச்+ஓ=சோ
ந்=ந்
த்+இ=தி

பச்சோந்தி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.