பங்களன் - அகரமுதலி

இந்த சொல்லின் பொருள் இன்னும் முழுமையாக இணைக்கவில்லை
விரைவில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.