நேர்

"நேர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நேர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nēr/

(பெயர்ச்சொல்) பலை

(பெயர்ச்சொல்) plus

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நேர் + ஐநேரை
நேர் + ஆல்நேரால்
நேர் + ஓடுநேரோடு
நேர் + உடன்நேருடன்
நேர் + குநேருக்கு
நேர் + இல்நேரில்
நேர் + இருந்துநேரிலிருந்து
நேர் + அதுநேரது
நேர் + உடையநேருடைய
நேர் + இடம்நேரிடம்
நேர் + (இடம் + இருந்து)நேரிடமிருந்து

நேர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.