நூபுரம்

"நூபுரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நூபுரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nūpuram/

(பெயர்ச்சொல்) சிலம்பு

(பெயர்ச்சொல்) anklet

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நூபுரம் + ஐநூபுரத்தை
நூபுரம் + ஆல்நூபுரத்தால்
நூபுரம் + ஓடுநூபுரத்தோடு
நூபுரம் + உடன்நூபுரத்துடன்
நூபுரம் + குநூபுரத்துக்கு
நூபுரம் + இல்நூபுரத்தில்
நூபுரம் + இருந்துநூபுரத்திலிருந்து
நூபுரம் + அதுநூபுரத்தது
நூபுரம் + உடையநூபுரத்துடைய
நூபுரம் + இடம்நூபுரத்திடம்
நூபுரம் + (இடம் + இருந்து)நூபுரத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+ஊ=நூ
ப்+உ=பு
ர்+அ=
ம்=ம்

நூபுரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.