நுவல்

"நுவல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நுவல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nuval/

சொல்
பேசு

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+உ=நு
வ்+அ=
ல்=ல்

நுவல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.