நிலைபரப்பு

"நிலைபரப்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நிலைபரப்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nilaiparappu/

(பெயர்ச்சொல்) நிலத்தோற்றம்

(பெயர்ச்சொல்) Landscape

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நிலைபரப்பு + ஐநிலைபரப்பை
நிலைபரப்பு + ஆல்நிலைபரப்பால்
நிலைபரப்பு + ஓடுநிலைபரப்போடு
நிலைபரப்பு + உடன்நிலைபரப்புடன்
நிலைபரப்பு + குநிலைபரப்புக்கு
நிலைபரப்பு + இல்நிலைபரப்பில்
நிலைபரப்பு + இருந்துநிலைபரப்பிலிருந்து
நிலைபரப்பு + அதுநிலைபரப்பது
நிலைபரப்பு + உடையநிலைபரப்புடைய
நிலைபரப்பு + இடம்நிலைபரப்பிடம்
நிலைபரப்பு + (இடம் + இருந்து)நிலைபரப்பிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+இ=நி
ல்+ஐ=லை
ப்+அ=
ர்+அ=
ப்=ப்
ப்+உ=பு

நிலைபரப்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.