நிலைத்திணை

"நிலைத்திணை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நிலைத்திணை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nilaittiṇai/

(பெயர்ச்சொல்) செடிகொடிகள். புல் பூண்டு
செடி
கொடி
மரம் ஆகிய வகைகளை உறுப்புகளாகக் கொண்ட உயிரினம்.

நிலைத்திணை

மொழிபெயர்ப்பு plant

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நிலைத்திணை + ஐநிலைத்திணையை
நிலைத்திணை + ஆல்நிலைத்திணையால்
நிலைத்திணை + ஓடுநிலைத்திணையோடு
நிலைத்திணை + உடன்நிலைத்திணையுடன்
நிலைத்திணை + குநிலைத்திணைக்கு
நிலைத்திணை + இல்நிலைத்திணையில்
நிலைத்திணை + இருந்துநிலைத்திணையிலிருந்து
நிலைத்திணை + அதுநிலைத்திணையது
நிலைத்திணை + உடையநிலைத்திணையுடைய
நிலைத்திணை + இடம்நிலைத்திணையிடம்
நிலைத்திணை + (இடம் + இருந்து)நிலைத்திணையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+இ=நி
ல்+ஐ=லை
த்=த்
த்+இ=தி
ண்+ஐ=ணை

நிலைத்திணை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.