நினைவகம்

"நினைவகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நினைவகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Niṉaivakam/

(தொழில்நுட்பம்) ஒரு செயற்ப்பட்டையோ அல்லது தரவையோ நினைவில் சேமித்து வைத்திருக்கும் பகுதி.

நினைவகம்

மொழிபெயர்ப்பு Memory

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+இ=நி
ன்+ஐ=னை
வ்+அ=
க்+அ=
ம்=ம்

நினைவகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.