நாளங்காடி

"நாளங்காடி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நாளங்காடி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nāḷaṅkāṭi/

(பெயர்ச்சொல்) நாள் அங்காடி

(பெயர்ச்சொல்) day bazaar

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நாளங்காடி + ஐநாளங்காடியை
நாளங்காடி + ஆல்நாளங்காடியால்
நாளங்காடி + ஓடுநாளங்காடியோடு
நாளங்காடி + உடன்நாளங்காடியுடன்
நாளங்காடி + குநாளங்காடிக்கு
நாளங்காடி + இல்நாளங்காடியில்
நாளங்காடி + இருந்துநாளங்காடியிலிருந்து
நாளங்காடி + அதுநாளங்காடியது
நாளங்காடி + உடையநாளங்காடியுடைய
நாளங்காடி + இடம்நாளங்காடியிடம்
நாளங்காடி + (இடம் + இருந்து)நாளங்காடியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+ஆ=நா
ள்+அ=
ங்=ங்
க்+ஆ=கா
ட்+இ=டி

நாளங்காடி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.